EidsvollPuls

EidsvollPuls
1. Avtalen

Avtalen består av disse abonnementsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er EidsvollPuls AS, Postboks 3, 2071 Råholt, post@eidsvollpuls.no, 40856163, Org. nr.: 931548794, og betegnes i det følgende som EidsvollPuls AS.

Abonnenten er den som foretar abonnementsbestillingen, og betegnes i det følgende som abonnent.

3. Pris

Den oppgitte prisen for abonnementet er den totale prisen abonnenten skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som EidsvollPuls AS før kjøpet ikke har informert om, skal abonnenten ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når abonnenten har sendt sin bestilling til EidsvollPuls AS.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra EidsvollPuls AS, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Angrerett

Abonnenten kan når som helst avslutte abonnementet, men abonnementet vil løpe ut den til enhver tid inneværende måned.

6. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er EidsvollPuls AS. Med mindre abonnenten samtykker til noe annet, kan EidsvollPuls AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at EidsvollPuls AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Abonnentens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at EidsvollPuls AS skal få gjennomført avtalen med abonnenten, eller i lovbestemte tilfelle.

7. Heving

EidsvollPuls AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra abonnentens side.