EidsvollPuls

EidsvollPuls

Det går alltids et tog

Dette er et leserinnlegg og ytringene i innlegget står for forfatternes egen regning

Av Katarina Ottesen, leder i Eidsvoll FrP


Det er en pågående sak om utredning av legevaktstjenester her i Eidsvoll, og i den anledning er det mange som har gått i demonstrasjonstog og signert i en underskriftskampanje.

I et velfungerende demokrati er dette viktige virkemidler, men jeg kan ikke forstå hvorfor så mange tar til orde for å demonstrere mot et vedtak som vil gi en videre saksutredning som skal bygge videre på den første bestillingen, og saksgrunnlaget som allerede er produsert.

Å samle inn underskrifter, samt å gå i demonstrasjonstog mot å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig legevakttjeneste i Eidsvoll kommune, er i mine øyne alt annet enn ivaretagelse av kommunens behov for legevakttjeneste.

Facebookgrupper – venn eller fiende?

Å samles i egne temagrupper på Facebook kan være en fin måte å samle informasjon på. Samtidig kan det raskt utvikle seg til ekkokamre. Og jo mer tid vi bruker der, jo mer av det samme ser vi - for algoritmene er ikke vår venn. De er skapt for å holde oss på plattformen, og i ekkokamrene som byr på konformitet. Dette fører raskt til at medlemmene i en gruppe eksponeres for et ensidig perspektiv, og alternative synspunkter blir lett undertrykt og ignorert.

Videre kan gruppedynamikken forsterke dette. I mange tilfeller er det en tendens til at de mest aktive medlemmene i en gruppe dominerer samtalene, noe som kan skape et klima der motforestillinger og kritisk tenking ikke blir verdsatt. Over tid kan dette føre til en homogenisering av meninger hvor gruppemedlemmer kun blir eksponert for, og støtter opp om synspunkter som
allerede er i tråd med deres egne.

Meningsmotstandere og sunn debatt

Å snakke med sine meningsmotstandere er viktig fordi det fremmer en dypere forståelse og toleranse. Ved å lytte til andres synspunkter, får man innsikt i ulike perspektiver og kan utfordre egne forutinntatte holdninger. Dette bidrar til å bryte ned fordommer og styrker evnen til å samarbeide med mennesker med ulike bakgrunner og meninger.

Samfunnsutvikling krever et mangfold av tanker og ideer. Når vi engasjerer oss i samtaler med meningsmotstandere, åpner vi opp for nye løsninger og innovative ideer som kan drive samfunnet fremover. Ekkokamre, derimot, kan hindre denne utviklingen ved å skape et klima av ensrettet tenkning og polarisering, hvor ulike synspunkter ikke får rom til å bli utforsket og vurdert.

Ekkokamre er miljøer hvor man kun blir eksponert for informasjon og meninger som bekrefter ens egne synspunkter. Dette kan føre til en snever virkelighetsoppfatning og styrke fordommer mot andre grupper og andres meninger. Når vi bare snakker med folk som er enige med oss, kan vi lett bli overbevist om at våre meninger er de eneste riktige, noe som hindrer åpen debatt og kritisk tenkning.

Videre kan det være mer effektivt å jobbe med sakens grunnlag før man går til direkte aksjoner som demonstrasjoner. Dette kan inkludere blant annet innhenting av forskningsdata og utredninger for å utvikle en sterkere forståelse av saken. Når en sak er godt dokumentert og utredet, og har bred støtte, er det mer sannsynlig at beslutningstakere vil lytte og handle. Dermed kan man skape et mer solid grunnlag for endring uten nødvendigvis å måtte ty til demonstrasjonstog.

Det går alltids et tog

Det er en langtekkelig sak pågående om utredning av legevaktstjenester, og det er forståelig at helsetjenester vekker sterke følelser og engasjement. Og heldigvis er formålet med utredningen å finne best mulig legevaktstjeneste til befolkningen.

Å organisere en demonstrasjon for en sak som ikke er vedtatt eller knapt eksisterer kan virke mot sin hensikt ved å spre feilinformasjon eller forårsake unødvendig panikk. Effektiv samfunnsendring krever ofte en gjennomtenkt og strategisk tilnærming, og demonstrasjonstog er bare én av mange mulige metoder for samfunnsendring.

Å arrangere, eller å delta i demonstrasjonstog basert på antakelser som ikke stemmer med de faktiske planene, kan jeg virkelig ikke forstå. Å gå i tog for en konstruert sak, bidrar ikke til en konstruktiv debatt, og det kan skape unødvendig frykt og misforståelser blant innbyggerne. Kanskje det heller gagner felleskapet å ta en kaffe på perrongen mens man venter på neste tog.