EidsvollPuls

EidsvollPuls

Vi ga partiene i Eidsvoll syv spørsmål. Her er svarene vi fikk.

Denne saken publisterte vi for aller første gang 10. juli 2023


For aller første gang skal EidsvollPuls ta skikkelig tak i lokalpolitikken i Eidsvoll. Som en forsiktig start har vi valgt å stille syv spørsmål til samtlige partier som stiller til valg, noe vi føler er en redelig og rettferdig måte å gjøre det på.

Partiene har fått spørsmålene på e-post, og adressene vi valgte å forholde oss til fant vi på denne siden: https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/skatt-politikk-og-organisasjon/politisk-organisering (Oppdatert 10. juli 2024: Et spørsmål til Kommune-Kari leder oss fortsatt til denne siden - som ikke virker) 


I tillegg ble spørsmålene sendt til Knut Bakkehaug i Venstre, Bjørn Magne Slinde hos Liberalistene og Stein Stensvold i Industri- og Næringspartiet.

Spørsmålene ble sendt ut onsdag 28. juni, og partiene ble oppfordret til å svare så kort og konkret som mulig på spørsmålene. Svarfristen ble satt til en uke, dvs. innen onsdag 5. juli kl. 23.59.

Da fristen gikk ut hadde følgende partier svart (alfabetisk): Arbeiderpartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Partiene som ikke har svart er (alfabetisk): Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Liberalistene og Rødt.


Vi må legge til at vi helt bevisst har valgt å ikke jobbe hardt for å finne kontaktinformasjon til de respektive partiene. Vi har forhold oss til offentlig informasjon, og vi vil tro det er i partiene interesse å sørge for at offentlig informasjon om partiet til enhver tid er oppdatert og korrekt. I tillegg blir jo dette også en liten test på hvor gode rutiner partiene har på informasjonsflyten innad i partiet. Vi vil imidlertid ikke henge ut noen partier her. Det kan være flere gode grunner til at man ikke har svart, og vi må nesten satse på at det hele skyldes en teknisk feil, mailen fra EidsvollPuls har havnet i spamboksen, mailen er ikke lenger i bruk osv.

 

Hvilke spørsmål har så partiene fått? Som nevnt fikk de syv spørsmål, og vi har forsøkt å spørre på en måte som gjør at man må svare med «sin politikk». Det betyr at det i utgangspunktet ikke skal være rom for å eksempelvis skylde på andre. Her har vi rett og slett vært på jakt etter partienes syn på helt konkrete saker.

Vi ber derfor våre lesere om å selv vurdere om partiene har klart å svare på det vi spør om, og ikke minst om de har klart å svare så kort og konkret som mulig. Legg også merke til om partiene har klart å svare med sin politikk uten å angripe andre partier. Til slutt vil vi legge til at dette ikke var en konkurranse i norsk grammatikk så vi har latt svarene stå helt uten korrektur.


Vi starter med å presentere svarene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet og Miljøpartiet De Grønne. På onsdag presenterer vi svarene fra Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Dette er ikke i prioritert rekkefølge, men alfabetisk.

Nina Kristengård delte ut Lussekatter på Luciadagen 13. desember i 2022

Under kommunestyremøtet på selveste Luciadagen 13. desember i 2022 vanket det Lussekatter på representatene. Nå er det valgår og uansett utfall håper vi det blir like trivelig etter valgdagen 11. september. Foto: Bjørn Hytjanstorp


Her er spørsmålene partiene fikk

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

 

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

 

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

 

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

 

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

 

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

 

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

 

ARBEIDERPARTIET

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Eidsvoll Arbeiderparti er et sosialdemokratisk parti som bygger sine verdier på arbeiderbevegelsens mål om å gi alle mennesker anstendighet, frihet og likhet. Arbeiderpartiet vil derfor ha som fundament for sin politikk å sikre trygghet til kommunens innbyggere. Vårt program for den kommende kommunestyreperioden (2023-2027) vil omhandle nettopp dette. Alle mennesker er like mye verdt. Dette skal gjenskapes i alt vi sier og gjør. Den sosialdemokratiske samfunnsmodellen er viktigere enn noen gang.

Det er en tid hvor vi preges av krig i våre nærområder, ettervirkninger av Covid, klimakrisen, mangel på arbeidskraft med mer. Alt dette påvirker enkeltmennesker og samfunnet vi bor i. Vi er glade for at Arbeiderpartiet nå sitter med regjeringsmakt og trinn for trinn fjerner de usosiale kuttene innført av Høyre-regjeringen - kutt som rammet de svakeste blant oss. Vi er også glade for at barnefamiliene er løftet med gratis SFO for de minste og senkning av pris i barnehagene. Samarbeidet med SV i disse sakene viser et behov for et sterkt rødt lag. Vi står likevel fritt til å avgjøre lokale saker, men for Arbeiderpartiet vil vi alltid styre etter de grunnleggende prinsippene om at alle er like mye verdt.

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Fellesskapet skal ta ansvaret for å bygge det gode liv for innbyggerne i Eidsvoll og vi vil videreutvikle Eidsvoll slik at det er et godt sted å bo for alle.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: Vi ønsker ikke eiendomsskatt og vil jobbe for å holde den så lav som mulig og med gode ordninger for de som har det tøffest økonomisk. Vi vil likevel ikke gjøre ostehøvelkutt for å fjerne den slik at det går ut over våre minste og eldste innbyggere som trenger tjenestene våre mest.

Det er andre grep som må til for å kunne redusere eiendomsskatten. Vi må få ned sykefraværet og innleie av vikarer da dette utgjør en stor merutgift i regnskapet. De ansatte er vår største ressurs, vi må legge til rette for gode arbeidsforhold som igjen gir effektiv drift. Et ledd i dette er også å se på organisering av våre tjenester. Vi vil også snu enhver stein for å se på muligheten for økte inntekter, f.eks. salg av eiendom vil minske behovet for bruk av fond. Men det finnes ingen rask og enkel vei til mål her.

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: Vi mener det må bygges nytt, større og bedre. Høringen fra Søndre Samfund utvalget ga klare svar på hva befolkningen ønsket, og høyest på ønskelista sto et hus for møter, pensjonisttreff, øvinger, ja rett og slett et folkets hus som er fleksibelt hvor rom har flere funksjoner.Bibliotek står også høyt på ønskelista fra høringen. Vi mener det er på tide med et moderne Folkets og frivillighetens hus som har rom for bibliotek, kultur og frivillighet. Vi mener at det er best at kommunen har hendene på rattet, men at vi gjerne kan gjøre det sammen med noen private slik de f.eks. har fått til i Lillestrøm med sitt kulturhus eller i Nord – Odal med sitt Samling.

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: I Eidsvoll har vi seks kommunale og 11 private barnehager. Samarbeidet med private har sikret full barnehagedekning i kommunen. Det viktige for foreldre og barn er at tilbudet er godt og til en rimelig kostnad.

Kommunene har ikke styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, kapasitet og opptak, dette jobber regjeringen med nå. Overkapasitet kan svekke de kommunale barnehagene, det må også komme på plass en ordning hvor kommunene kan føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene. Kommunene må få bedre muligheter til å prioritere små privateide og ideelle barnehager for å kunne ivareta et mangfoldig barnehagetilbud

Det vil derfor være ønskelig for oss å få en bedre balanse mellom private og kommunale barnehager når det nå skal bygges nytt.

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: På kort sikt er det nok mest realistisk å samle innsatsen i de politiske for et godt busstilbud nord i kommunen ved å anmode Viken/Akershus fylkeskommune om å opprette et kollektivt busstilbud fra/til Nordre Eidsvoll, gjerne i samarbeid med Stange og Østre Toten kommuner.

Buss vil gi innbyggerne våre et etterlengtet kommunikasjonstilbud, som igjen vil gi flere innbyggere som igjen vil gi grunnlag for togstopp på Langset.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: SV og MDG er de som står oss nærmest i de fleste saker, men i overordnede planer om utvikling av kommunen står vi nærmere sentrum /høyresiden.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: Den er alt for høy og altfor dyr og må ned. Vi tror på økt grunnbemanning, hele faste stillinger, bedre turnus og faste vikarer slik vi har satt i gang et arbeid med å få på plass.

 

HØYRE

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Det er denne ideologien fra Høyre sentralt som er gjenkjennelig i våre lokale løsninger for Eidsvoll. For eksempel er valgfrihet en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Lokalt jobber vi derfor for valgfrihet i helsetjenestene, skole og at hver enkelt skal få bestemme mest mulig over sine egne penger.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: Høyre ønsker ikke å beskatte bolig. Eiendomsskatten skal fort ned og bort. Vi ønsker at Eidsvolls innbyggere skal bestemme mest mulig over egne penger. For å oppnå dette vil vi holde fast ved mandatet vi fikk full tverrpolitisk enighet om i budsjettprosessen: Et omstillingsprogram med mål om å redusere kostnadene i Eidsvoll med 100 MNOK over 2-3 år. Dette vil innebære å jobbe smartere for å kunne produsere mer for mindre, automatisere det som kan automatiseres og kjøpe tjenester av private der dette gir en kostnadsreduksjon. Videre er det et betydelig besparingspotensiale i å ha rett bemanning for å unngå unødig vikarbruk. Vi ønsker også å selge kommunal eiendom som ikke er nødvendig for tjenesteproduksjon eller har strategisk verdi for å redusere kommunens gjeldsbelastning.

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: Det er en skam at Søndre Samfunn står og forfaller som det gjør. Dette skyldes vinglete politikk fra de rødgrønne som først vedtok salg, deretter at det skulle bygges nytt sammen med det private, men for så etter flere års arbeid skrote planene og vedta kommunal utbygning - som til nå ikke har gitt resultater. Høyre ønsker å bygge et kulturbygg med sene, kino og flerbruksområder i Råholtområdet - slik at den kulturelle arven fra Søndre Samfunn bringes videre, men viktigst at alle Eidsvollinger får et rikere kulturtilbud. De første årene er det nødvendig med økonomisk omstilling, men vi vil bruke disse årene på å forberede et nytt kulturbygg i samarbeid med det private næringslivet - dette gir et realistisk og gjennomførbart prosjekt som vil heve kulturen i hele Eidsvoll.

 

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: Høyre er for flere private barnehager. Private barnehager gir bedre barnehagedekning og en større bredde i barnehagetilbudet. Det er også gunstig økonomisk for kommunen, da kommunen ikke må bygge selv i en periode hvor det er mange dyre og store investeringsprosjekter.

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: Flere bussavganger. Fordi dette er den raskeste og mest realistiske veien til en bedre kollektivdekning i Minnesundområdet. Dette trengs og er en prioritet!

 

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: Høyre vil som borgerlig parti søke samarbeid med øvrige borgerlige partier, men innser samtidig at det kan være aktuelt med en bredere plattform for å sikre forsvarlig drift av kommunen i en krevende tid. Vi skal både bygge en trygg økonomi med gode tjenestetilbud samtidig som vi skal legge til rette for vekst og nye innbyggere.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: Vikarbruken er altfor høy. For å redusere vikarbruken må vi jobbe vurdere totalbemanningen og turnusene, slik at helsepersonellet kan oppleve å ha tid til å gjøre en god jobb og få en hverdag som går opp med resten av livet. Ved å gjøre arbeidshverdagen og jobb-hjemme-balansen bedre ønsker vi å bedre rekrutteringen og redusere sykefraværet - det gir bedre helse for våre ansatte og kjente personer å forholde seg til for de som trenger helsehjelp.

 

INDUSTRI- OG NÆRINGSPARTIET

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Industri- og Næringspartiet står for en desentraliseringspolitikk hvor utvikling av distriktene, både med tanke på næring, industri, bosetting og levekår, står sentralt. På lokalt nivå i Eidsvoll har vi en politisk agenda som er i tråd med partiets overordnede politikk og verdier, og vi anser dette som svært fornuftig for å utvikle Eidsvoll til en kommune der det er godt og trygt å bo, jobbe, leve og bli gammel.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: INP vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten i Eidsvoll. Dette er en usosial og urettferdig skatt som rammer uvilkårlig og alt for ofte de den ikke er myntet på. INP vil fjerne urettferdig og dobbelt- og multibeskatninger som eiendomsskatt er et typisk eksempel på. Vi ønsker derfor eiendomsskatten fjernet så fort det er økonomisk forsvarlig. Dette vil kreve solid og nøktern økonomisk styring av kommunens økonomi i årene som kommer.

 

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: Søndre Samfund har en lang historie i bygda, både som kulturminne, men også som et sted for praktisk og kulturell aktivitet. Eidsvoll INP er imidlertid bekymret for hva overdrevne planer for Søndre Samfund kan påføre kommunen av kostnader og velger derfor å være nøkterne med tanke på hvor omfattende planer som bør legges for Søndre Samfund.

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: INP mener at private barnehager har sin plass og funksjon i et lokalsamfunn. Det må imidlertid føres streng kontroll med tilskudd og økonomi for å hindre utnyttelse. De historiene man har sett hvor eiere av private barnehager har hentet ut enorme summer er ene og alene et resultat av dårlig politisk håndverk og slett kommunal forvaltning.

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: Eidsvoll INP vil jobbe for togstopp på Minnesund, om vi måtte velge. Begrunnelsen for dette er at et nytt togstopp vil knytte Eidsvoll tettere til nabokommuner og naboregioner, noe som vil tjene bygda bedre enn en utvidelse av lokal busstransport.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: Industri og Næringspartiet er et sentrumsparti som ikke knytter seg til verken rød eller blå side av politikken. Om vi sammenligner de ulike lokalprogrammene for kommunevalget vil Eidsvoll INP ha delvis sammenfallende politiske standpunkt med flere partier både på høyresiden, sentrum og venstresiden av lokalpolitikken. Det er derfor en utfordrende oppgave å nevne ett konkret parti vi står nærmest. Eidsvoll INP velger derfor å fokusere mer på den enkelte sak og mindre på vår likhet med andre partier.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: Vikarbruk er i utgangspunktet en uting om det blir benyttet for å spare penger på kort sikt og innenfor gjeldende budsjetter.

INP ønsker hele og faste stillinger til ansatte i helse- og omsorgstjenesten, for de som ønsker det. Ved høyt sykefravær i tjenesten må man se på årsakene og gjøre noe med dem. Høyt sykefravær er ofte et symptom på dårlig arbeidsmiljø og mistrivsel og dette er en lederoppgave og noe ledere i helsetjenesten må måles på direkte.

 

MILJØPARTIET DE GRØNNE

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Vi som har blitt med i MDG i Eidsvoll har engasjert oss fordi vi deler etikken og verdisynet som ligger til grunn for MDG sin politikk, og opplever at våre standpunkt er i tråd med moderpartiets meninger. MDG sin politikk går ut på å ta vare på mennesker, dyr og natur, både nasjonalt og lokalt.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten – hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: Eidsvoll MDG ønsker i utgangspunktet ikke eiendomsskatt, men ser denne som nødvendig for Eidsvoll nå, kommuneøkonomien tatt i betraktning. Særlig med tanke på de store investeringene kommunen står ovenfor i nær fremtid, som barnehager, skoler, idrettsarenaer, nye helse- og omsorgstiltak, samt flere plasser i eldreomsorgen. Gode tilbud til barn, unge, syke, funksjonshemmede og eldre er så viktig, at vi ser det er vanskelig å fjerne eiendomsskatten helt i kommende periode.

 

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: MDG har stått i front for å øke vedlikeholdet i kommunen, og Søndre Samfund kunne vært i bruk, hadde det blitt vedlikeholdt. Vi mener uansett at sørbygda trenger et skikkelig kulturhus, som inkluderer bibliotek, scene, kino, aktivitetshus med mer. Men, dette må ikke nødvendigvis ligge på Søndre-samfund-tomta. Vi vil se helhetlig på hele Råholt/Eidsvoll Verk – området, ha en god plan for hva som skal være hvor, og gjøre det så attraktivt at her vil folk trives og nye innbyggere bosette seg.

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: Eidsvoll MDG mener at private barnehager har sin plass i mangfoldet av barnehager, og at dette vil være nødvendig også fremover for å fortsatt ha full barnehagedekning i Eidsvoll.

5. Hvis dere må velge – vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: Eidsvoll MDG sier her "Ja takk, begge deler!", og jobber for å få det til så raskt som mulig. Eidsvoll MDG har gått sammen med lokallagene i Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og jobber aktivt for å få fortgang i planene om togstopp i Minnesund-området. I tillegg mener Eidsvoll MDG at det burde opprettes en ringrute for buss i kommunen, der det ikke er busstilbud i dag, som mellom nord- og midtbygda.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: Eidsvoll MDG er et blokkuavhengig parti, og er villig til å samarbeide med alle partier som gir god grønn politikk til innbyggerne, dyra og naturen i Eidsvoll.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: Eidsvoll MDG mener at bruken av vikarer i helsesektoren i Eidsvoll må ned. Det mener vi kan gjøres ved hjelp av vikarpool, samarbeid med andre kommuner, øke bemanningen fremfor å ha minimumsbemanning, til beste for brukere og en bedre arbeidshverdag for ansatte.