EidsvollPuls

EidsvollPuls

Vi ga partiene i Eidsvoll syv spørsmål. Her er svarene vi fikk - Del 2

For aller første gang skal EidsvollPuls ta skikkelig tak i lokalpolitikken i Eidsvoll. Som en forsiktig start har vi valgt å stille syv spørsmål til samtlige partier som stiller til valg, noe vi føler er en redelig og rettferdig måte å gjøre det på.

Partiene har fått spørsmålene på e-post, og adressene vi valgte å forholde oss til fant vi på denne siden: https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/skatt-politikk-og-organisasjon/politisk-organisering


I tillegg ble spørsmålene sendt til Knut Bakkehaug i Venstre, Bjørn Magne Slinde hos Liberalistene og Stein Stensvold i Industri- og Næringspartiet.

Spørsmålene ble sendt ut onsdag 28. juni, og partiene ble oppfordret til å svare så kort og konkret som mulig på spørsmålene. Svarfristen ble satt til en uke, dvs. innen onsdag 5. juli kl. 23.59.

Da fristen gikk ut hadde følgende partier svart (alfabetisk): Arbeiderpartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Partiene som ikke har svart er (alfabetisk): Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Liberalistene og Rødt.


Vi må legge til at vi helt bevisst har valgt å ikke jobbe hardt for å finne kontaktinformasjon til de respektive partiene. Vi har forhold oss til offentlig informasjon, og vi vil tro det er i partiene interesse å sørge for at offentlig informasjon om partiet til enhver tid er oppdatert og korrekt. I tillegg blir jo dette også en liten test på hvor gode rutiner partiene har på informasjonsflyten innad i partiet. Vi vil imidlertid ikke henge ut noen partier her. Det kan være flere gode grunner til at man ikke har svart, og vi må nesten satse på at det hele skyldes en teknisk feil, mailen fra EidsvollPuls har havnet i spamboksen, mailen er ikke lenger i bruk osv.

 

Hvilke spørsmål har så partiene fått? Som nevnt fikk de syv spørsmål, og vi har forsøkt å spørre på en måte som gjør at man må svare med «sin politikk». Det betyr at det i utgangspunktet ikke skal være rom for å eksempelvis skylde på andre. Her har vi rett og slett vært på jakt etter partienes syn på helt konkrete saker.

Vi ber derfor våre lesere om å selv vurdere om partiene har klart å svare på det vi spør om, og ikke minst om de har klart å svare så kort og konkret som mulig. Legg også merke til om partiene har klart å svare med sin politikk uten å angripe andre partier. Til slutt vil vi legge til at dette ikke var en konkurranse i norsk grammatikk så vi har latt svarene stå helt uten korrektur.


Mandag 10. juni presenterte vi svarene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet og Miljøpartiet De Grønne.

I dag presenterer vi svarene fra Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Dette er ikke i prioritert rekkefølge, men alfabetisk.

Nina Kristengård delte ut Lussekatter på Luciadagen 13. desember i 2022

Under kommunestyremøtet på selveste Luciadagen 13. desember i 2022 vanket det Lussekatter på representatene. Nå er det valgår og uansett utfall håper vi det blir like trivelig etter valgdagen 11. september. Foto: Bjørn Hytjanstorp


Her er spørsmålene partiene fikk

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

 

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

 

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

 

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

 

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

 

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

 

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

 

PENSJONISTPARTIET


1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Vi har ett utmerket forhold til vårt moderparti som ikke legger seg opp i kommune partiets gjøren og laden i våre saker.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: EPP har alltid vært imot denne skatten. Imidlertid har kommunen satt seg i den situasjon at vi ikke hadde noe valg da den ble innført. Hvis budsjettet skal gå sånn noenlunde i balanse, vil skatten bestå i tiden fremover. Det finnes ikke noen seriøs mulighet til å fjerne den, med mindre man kutter i drift eller lønninger.

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: At Søndre Samfund ligger brakk skyldes at kommunen og politikerne de siste 30 år(?) ikke har utført vedlikehold! Hvilket er en skam, og noe som har gjort at dette populære stedet ikke kan benyttes til det er tenkt som. Bygget ligger i et område som er tenkt utbygget med 4-6 etg. blokker, gjør det heller ikke lettere å komme videre. Skal området være endel av dette, eller har kommunen tenkt å bygge selv? Vil en eventuell byggherre godta dette? Og til sist - kommunen har ikke råd!

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: Private og kommunale barnehager må gå hånd i hånd.

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: Inntil togstopp kommer på plass, vil buss være den eneste mulighet. Kanskje kan noen av de eksisterende busser i Eidsvoll område starte på Langset? Fra Sundet går de vel hvert kvarter til Jessheim? Evt togstopp ligger så langt frem i tid, at buss er eneste seriøse løsning. Men det ligger jo også ett annet viktig poeng her, nemlig: Boligbygging og industri nord i kommunen. Men da må det ikke være slik at de som ønsker å bosette seg blir stoppet av administrasjonen.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: Pensjonistpartiet er uavhengig, det kan ikke binde seg til andre. Mao, vi stemmer fra sak til sak!

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: En varm potet. Dette bunner i at det ikke finnes nok sykepleiere, og at de blir tilbudt bedre vilkår i det private markedet! Noe kan løses i omorganisering, noe i å la være og dekke opp sykemeldinger. Noe som fort kan ende opp i rovdrift og at personell slutter.

SENTERPARTIET

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Vi har samme verdigrunnlag, men vi gjør selvstendige lokale vurderinger i lokale saker.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: Målet må være å ikke ha eiendomsskatt på sikt, og at så lenge vi har den så skal den være så lav som mulig. Eiendomsskatten må veies opp mot hvilke tjenester vi som kommune må kutte dersom man skal avvikle eiendomsskatten helt. Det er ikke forsvarlig å kutte eiendomsskatten over natta, og samtidig kutte til beinet i helsesektor, forebyggende arbeid og på skoler.

Eiendomsskatten ble innført for å finansiere noen av de store investeringene vi måtte gjøre for å dekke opp for den enorme veksten Eidsvoll har hatt. Derfor mener vi at man må kontrollere veksten mye strengere, for å kunne ha kontroll på investeringsbehovet. Et boligbyggeprogram er en mulig løsning, der man får et tak på hvor mange boenheter man kan bygge i et område, før man trenger flere barnehageplasser, flere klasserom osv. Når man når det taket, må man vente til den kommunale infrastrukturen er på plass før man kan bygge.

I tillegg mener vi at vi må bygge rimeligere kommunale bygg, og aller helst rehabilitere der det er hensiktsmessig fremfor å bygge nytt.

Kommunen skal gjennom en storstilt omorganisering de neste årene, og her mener vi at vi har et stort potensial i å tenke nytt på hvordan vi organiserer tjenestene våre. Det er ikke bare økonomiske utfordringer Kommune-Norge står ovenfor, det er også vanskelig å få tak i kvalifisert personell. Så her har man mulighet til å finne gode løsninger på begge utfordringene.

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: Vi mener at det er viktig at kommunen har hånda på rattet i utviklingen av nye Søndre samfund. Vi vet at frivilligheten og kulturlivet har store behov for lokaler. Det er også behov for sentrumsnære omsorgsboliger, og å flytte helsestasjonen på Bønsmoen for å frigjøre klasserom der, og for flere fastleger. Vi ønsker å etablere et kommunalt fastlegekontor, og kanskje det er rom for det på Søndre samfund?

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: Private barnehager er et godt supplement, men det er viktig med flest mulige, gode offentlige barnehager.

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: På kort sikt er det mest realistisk med bussavganger, mens et langsiktig mål er togstopp. Vi mener at det er behov for begge deler.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: Vi er et sentrumsparti som politisk kan samarbeide med partier på både venstre- og høyresiden.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: Det er ikke mulig å få bort all vikarbruk i forbindelse med ferie, høytider og sykdom, men det viktigste er å bruke minst mulig kostbare innleide vikarer fra vikarbyråer. Vi har blant annet etablert en vikarpool på Vilberg omsorgssenter, for å få ned kostnadene på vikarbruk. En vikarpool vil si at vi har faste ansatte som skal stille opp som vikarer der det trengs på Vilberg omsorgssenter.

Grunnbemanningen må økes, det må sees på nye og fleksible turnusordninger (mange kommuner har nå gode resultater med frivillige langvakter f.eks.), størst mulig heltidsstillinger (frivillig deltid f.eks. 80% stilling er noe mange som jobber i helsetjenesten ser på som et gode i perioder f.eks. med små barn.) Faglig utvikling for ansatte, få ansatte til å trives på jobb og ha en rimelig arbeidsbelastning.

 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Lokallagene til SV står ganske så fritt og opplever stor støtte fra moderpartiet. Nasjonalt og lokalt opplever vi medlemsvekst og økt oppslutning, noe som er positivt for oss på lokalt nivå.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: Eidsvoll SV er nå som tidligere åpne og ærlige på at vi ønsker eiendomsskatten. Ikke for at det skal være en sovepute, men for å sikre forebygging både rettet mot yngre og eldre innbyggere. Med stor vekst slik Eidsvoll opplever er det stor risiko for utenforskap og manglende utbygging av tjenestene i tråd med veksten. Kommunen mottar ikke midler fra staten som kompenserer for de økte kostnadene ved vekst. Vi mottar heller ikke midler til forebygging. Hvis vi kun skal gjennomføre lovpålagte oppgaver betyr det for eksempel mindre miljøarbeidere og assistenter i skolen til barn og ungdom som trenger det, færre fysioterapeuter og ergoterapeuter til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne og kutt i all støtte til lag og foreninger og folkehelsearbeid. Vi mener å sikre forebygging er viktigere enn å kutte i eiendomsskatten. Vi vil imidlertid fortsette å kjempe for et høyt bunnfradrag.

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: Eidsvoll SV ønsker et nytt Søndre samfund så raskt som mulig. Vi ønsker at fremtidens Søndre samfund skal være innbyggernes storstue med bibliotek, lokaler til utleie og plass til lag og foreninger. Vi ønsker at bygget skal være i kommunal regi, gjerne med utleie til næringsvirksomhet i kjeller og leiligheter over, hvor av flere er kommunale boliger eller fra leie-til-eie. Vi mener imidlertid at kulturhus fortsatt bør videreutvikles i Sundet, som er lettere tilgjengelig fra hele kommunen.

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: SV ønsker at nye barnehager i Eidsvoll i første rekke skal være kommunale eller driftet av ikke-kommersielle eiere. Vi har allerede få kommunale barnehager, noe som har stor påvirkning på kommuneøkonomien slik private barnehager finansieres i dag. For hver krone ekstra som brukes i kommunale barnehager skal de private kompenseres. F.eks. hvis det brukes 120 000 kr til vedlikehold i en kommunal barnehage så må dette deles på de seks kommunale barnehagene i driftsmidler. Da skal alle de resterende 13 private barnehagene ha utbetalt 20 000 kr ekstra, noe som gir en ekstra regning på 260 000 kr utover det vedlikeholdet kostet. Dette mener vi ikke er bærekraftig, verken økonomisk eller vedlikeholdsmessig. I dag er det følgelig billigere i flere tilfeller å la barnehagene forfalle og så bygge nytt enn å vedlikeholde dem. Noe vi blant annet ser med Stensby og Brensmork barnehage.

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: Eidsvoll SV vi jobbe for å etablere togstopp på Langset som kommunestyret enstemmig vedtok i 2011, og som ligger inne i reguleringsplanen. Det vil imidlertid ta tid, så inntil videre vil vi jobbe for et bedre busstilbud i nordbygda.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: SV samarbeider godt med de fleste partier så lenge det bidrar til sosial utjevning og bedre vilkår for klima og miljø. Politisk er vi nærmest Rødt og Arbeiderpartiet i Eidsvoll.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: SV mener at vi må satse på flere hele og faste stillinger i Eidsvoll for å få ned vikarbruken. Vi støtter derfor vikarpool i helsesektoren hvor de ansatte har hele og faste kommunale stillinger som kan settes inn der det trengs, fremfor innleie fra private bemanningsbyråer. Dette er viktig for å sikre et trygt og forutsigbart arbeidsliv. På sikt ønsker vi samme løsning innenfor barnehage og skole. Vi har også vært aktiv med i prosjektet "heltid bemanning" som ser på mulighetene kommunen har får å øke stillingene til de som ønsker dette, og hvordan turnusordningen kan bedres for å få flere til å stå i full stilling lengre. Dette arbeidet håper vi resulterer til lavere sykefravær og økt bemanning, og dermed mindre vikarbruk på sikt.

VENSTRE

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Venstre går til valg for å bringe Eidsvoll fremover. Dette gjør vi med partiets ideologi og prinsipper som grunnlag, for løse kommunens utfordringer. Forskjellige kommuner har ulike utfordringer. Venstre er opptatt av at lokaldemokratiet skal være lokalt og partiet sentralt gir ikke Eidsvoll Venstre føringer i lokale saker, men lokallaget bestreber seg på å finne løsninger som harmonerer med hva Venstres ideologi og prinsipper.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten - hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Svar: Eidsvoll Venstre er motstander av eiendomsskatt. I alle alternative budsjetter Venstre la frem mellom 2013 og 2019 opprettholdt vi tjenestetilbudet, uten bruk av eiendomsskatt. Venstre var ikke representert i kommunestyret da eiendomsskatten ble innført.

Eiendomsskatt er en belastning for husholdningene i Eidsvoll som nå kommer på toppen av økte renter og inflasjon. Økt bunnfradrag kan være et midlertidig virkemiddel som kan dempe belastningen og vil gi en bedre fordeling av belastningen ved at de som bor i de rimeligste boligene får en forholdsmessig større reduksjon av skatten enn de som bor i dyrere boliger. Venstre er for å fjerne eiendomsskatten, men en fjerning bør derfor skje gradvis for å unngå lite gjennomarbeidede kutt og usikkerhet for brukere av kommunens tjenester, de ansatte i kommunen og kommunens samarbeidspartnere.

Inndekningen er den store utfordringen. Salg av kommunal eiendom for å redusere gjelden vil kunne bidra til lavere driftsutgifter, men kommunen sitter ikke på salgbar eiendom som utgjør så store verdier at dette er tilstrekkelig. Organisering av kommunens drift og redusert bruk av innleid arbeidskraft vil være en viktig del.

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: Her er strengt tatt det viktigste at det kommer en endelig avklaring og at dette i tilfelle gjennomføres. Konsekvensen av det som nå skjer er at Sørbygda mangler flere viktige tilbud blant annet bibliotek samtidig som kommunale verdier i form av bygningsmassen står og forfaller. Venstre har tidligere støttet salg, men driften burde ikke vært lagt ned før alternative lokaler var på plass.

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: Private barnehager er helt avgjørende for at kommunen kan gi et godt tilbud, og de kan også være viktige for å utvikle og vise fram andre måter å drive på enn de offentlige barnehagene.

5. Hvis dere må velge - vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: Togstopp.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: Det kommer helt an på hva slags saker det gjelder. Åpenhet/innsyn: Høyre. Økonomi: Høyre(?). Jordvern: SP, MDG og SV. Miljø og klima: SV og MDG. Fordeling: SV.

Venstre mener lokaldemokratiet har godt av at partier ikke får "hevd" på makten. Det er derfor sunt med et skifte. I politiske saker vil Venstre forholde seg fra sak til sak og samarbeide med partier som gir Venstre mest mulig gjennomslag for våre løsninger.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: Vikarbruken bør ned. Det bør skje ved at alle som ønsker full stilling i helsesektoren bør få tilbud om hele, faste stillinger. Det bør gjennomføres med en turnus som gjør det mulig å ha god bemanning, uten å drive rovdrift på de ansatte. I tillegg bør kommunen innføre en vikarpool.